streda 11. júna 2014

Pápež František a charizmatici

Príhovor Svätého Otca Františka účastníkom 37. národného zhromaždenia Obnovy v Duchu Svätom

Olympijský štadión v Ríme
Nedeľa, 1. júna 2014


Pápežove slová kňazom:

Pre Vás kňazov mi prichádza na um iba jedno slovo: blízkosť. Blízkosť Ježišovi Kristovi, v modlitbe a v adorácii. Blízki Pánovi, a blízkosť ľuďom, Božiemu ľudu, ktorý vám je zverený. Milujte svojich ľudí, buďte blízki ľuďom. Toto žiadam od vás, túto dvojakú blízkosť: blízkosť Ježišovi a blízkosť ľuďom.

Pápežove slová mladým:

Bolo by smutné, keby si mladík chránil svoju mladosť v trezore: takto mladosť zostarne, v najhoršom zmysle slova. Stane sa handrou, neslúži na nič. Mladosť treba riskovať: dobre ju riskovať, riskovať ju s nádejou. Treba ju vsadiť na veľké veci. Mladosť treba dať, aby iní poznali Pána. Nešetrite svoju mladosť pre seba: choďte vpred!

Pápežove slová rodinám:

Rodiny sú domácou cirkvou, kde Ježiš rastie, rastie v láske manželov, rastie v živore detí. A preto nepriateľ napáda tak veľmi rodinu: diabol ju nechce! A snaží sa ju zničiť, snaží sa, aby v nej nebola láska. Rodiny sú touto domácou cirkvou. Manželia sú hriešnici, ako všetci, ale chcú kráčať vpred vo viere, v ich plodnosti, v deťoch a vo viere detí. Pán nech žehná rodinu, nech ju posilní v tejto kríze, v ktorej ju diabol chce zničiť.

Pápežove slová postihnutým:

Bratia a sestry, ktorí trpia, ktorí majú chorobu, ktorí sú postihnutí, sú bratmi a sestrami pomazanými utrpením Ježiša Krista, napodobňujú Ježiša v ťažkej chvíli jeho kríža, jeho života. Toto pomazanie utrpenia nesú za celú Cirkev. Veľká vďaka, bratia a sestry. Vďaka za to, že ste prijali pomazanie utrpenia. Veľká vďaka za nádej, ktorej ste svedkami, tú nádej, ktorá nás nesie vpred, keď hľadáme Ježišovu nežnosť.

Slová starším ľuďom

Hovoril som Salvatorovi, že  snáď niekto chýba, možno tí najdôležitejší: chýbajú starí otcovia a mamy! Chýbajú starší. Oni sú poistením našej viery, "starci". Pozrite sa, keď Mária a Jozef priniesli Ježiša do chrámu, boli tam dvaja starci. A štyrikrát, ak nie päťkrát - nepamätám si dobre - Evanjelium hovorí, že "boli vedení Duchom Svätým". O Márii a Jozefovi hovoria však, že boli vedení Zákonom. Mladí majú naplniť Zákon, starci - ako dobré víno - majú slobodu Svätého Ducha. A tak tento Simeon, ktorý bol odvážny, vymyslel "liturgiu"a oslavoval Boha, chválil... a bol to Duch, ktorý ho hnal, aby to urobil. Starci! Sú našou múdrosťou, sú múdrosťou Cirkvi. Starci, ktorých toľkokrát vyraďujeme, starí otcovia a mamy, starší ľudia... A tá babička, Anna, urobila mimoriadnu vec v Cirkvi: kanonizovala klebety! Ako to urobila? Takto: pretože namiesto toho, aby klebetila o niekom, chodila sem a tam a hovorila o Ježišovi: "Tento, tento nás spasí!" A to je dobrá vec. Starí otcovia a mamy sú našou silou a našou múdrosťou. Nech nám Pán dáva stále múdrych starých ľudí! Starci nech nám poskytujú pamäť nášho ľudu, pamäť Cirkvi. A nech nám dávajú aj to, čo o nich hovorí List Hebrejom: zmysel pre radosť. Hovorí, že starci pozdravovali prisľúbenia z diaľky: nech nás to učia.

Pápežova modlitba:

Pane, pozri na svoj ľud v očakávani Ducha Svätého. Pozri na mladých, pozri na rodiny, pozri na deti, pozri na chorých, pozri na kňazov, zasvätených, pozri na biskupov, pozri na všetkých. A dopraj nám tú svätú opilosť, opilosť Duchom, ktorá nám dáva hovoriť všetkými jazykmi, jazykmi lásky, vždy blízki bratom a sestrám, ktorí nás potrebujú. Nauč nás nebojovať medzi sebou, aby sme dosiahli o trochu viac moci. Nauč nás byť pokornými, nauč nás viac milovať Cirkev ako našu skupinu, ako naše vnútorné "prieky". Nauč nás mať otvorené srdce pre prijatie Ducha. Zošli, ó Pane, tvojho Ducha na nás. Amen.
____________________

Drahí bratia a sestry!

Ďakujem vám veľmi za vaše prijatie. Istotne niekto dal vedieť organizátorom, že sa mi veľmi páči táto pieseň, "Vive Gesù, il Signore" (Žije Ježiš, Pán)... Keď som v katedrále v Buenos Aires slávil svätú omšu s Charizmatickou obnovou, po premenení a po niekoľkých sekundách adorácie v jazykoch, sme spievali túto pieseň s toľkou radosťou a s toľkou silou, ako ste ju vy hrali dnes. Vďaka! Cítil som sa ako doma!

Ďakujem Obnove v Duchu, ICCRS a Catholic Fraternity, za toto stretnutie s vami, ktoré mi dáva toľko radosti. Ďakujem aj za prítomnosť tých, ktorí ako prví mali silnú skúsenosť moci Ducha Svätého. Myslím, že je to Patty, tu... Vy, charizmatická obnova, ste prijali veľký dar od Pána. Zrodili ste sa z vôle Ducha Svätého ako "prúd milosti v Cirkvi a pre Cirkev". Toto je vaša definícia: prúd milosti.

Ktorý je prvý dar Ducha Svätého? Dar seba samého, ktorý je láskou a spôsobuje, že sa zamiluješ do Ježiša. A táto láska mení život. Preto sa hovorí "zrodiť sa znovu k životu v Duchu". Povedal to Ježiš Nikodémovi. Prijali ste veľký dar rozličností chariziem, rozličnosť, ktorá prináša harmóniu v Duchu Svätom, v službe Cirkvi.

Keď myslím na vás charizmatikov, prichádza mi na um vždy rovnaký obraz Cirkvi, ale zvláštnym spôsobom: myslím na veľký orchester, kde každý nástroj je iný a aj hlasy sú odlišné, ale všetky sú nevyhnutné pre harmóniu hudby. Svätý Pavol nám to hovorí, v dvanástej kapitole prvého listu Korinťanom. Teda, ako v orchestri, nikto v Obnove si nemôže myslieť, že je dôležitejší alebo väčší ako iný, prosím vás! Pretože keď si niekto myslí, že je dôležitejší od iného alebo väčší ako iný, začína mor! Nikto nemôže povedať: "Ja som hlava." Vy, ako celá Cirkev, máte jedinú hlavu, jediného Pána: Pána Ježiša. Opakujte po mne: kto je hlavou Obnovy? Pán Ježiš! Kto je Pánom Obnovy? [dav:] Pán Ježiš! A môžme toto povedať s mocou, ktorú nám dáva Duch Svätý, pretože nikto nemôže povedať "Ježiš je Pán" bez Ducha Svätého.

Ako vy možno viete - pretože chýry sa šíria - v prvých rokoch Charizmatickej Obnovy v Buenos Aires som nemal veľmi rád charizmatikov. Hovorieval som o nich: "Vyzerajú ako škola samby!" Nezdieľal som ich spôsob modlitby a veľa nových vecí, ktoré sa diali v Cirkvi. Neskôr som ich začal spoznávať a napokon som pochopil, aké dobro dáva Charizmatická obnova Cirkvi. A táto história, ktorá začína od "školy samby", pokračuje zvláštnym spôsobom: niekoľko mesiacov pred účasťou na Konkláve ma Argentínska biskupská konferencia menovala za duchovného asistenta Charizmatickej obnovy v Argentíne.

Charizmatická obnova je veľkou silou v službe ohlasovania Evanjelia, v radosti Ducha Svätého. Vy ste prijali Ducha Svätého, ktorý vám dal objaviť Božiu lásku ku všetkým svojim synom a dcéram a lásku k Slovu. Najskôr sa hovorilo, že vy charizmatici vždy nosievate so sebou Bibliu, Nový Zákon... Robíte to ešte aj dnes? [dav:] Áno! Nie som si tým taký istý! Ak nie, vráťte sa k tejto prvotnej láske, noste so sebou vo vrecku, v taške, Božie Slovo! A čítať kúsok po kúsku! Vždy s Božím Slovom.

Vy, Boží ľud, ľud Charizmatickej obnovy, dávajte si pozor, aby ste nestratili slobodu, ktorú vám Duch Svätý daroval! Nebezpečenstvom Obnovy, ako často hovorí náš drahý otec Raniero Cantalamessa, je nebezpečenstvo prílišného organizovania: nebezpečenstvo prílišného organizovania.

Áno, potrebujete organizovanie, ale nestrácajte milosť dovoliť Bohu, aby bol Bohom! "Niet väčšej slobody, ako sloboda nechať sa viesť Duchom, vzdať sa snahy všetko počítať a kontrolovať a dovoliť Mu, aby nás osvecoval, viedol, nasmeroval, pobádal tam, kde on sám chce. On najlepšie vie, čo treba v každej dobe a v každej chvíli. Toto sa volá byť tajomne plodní!" (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 280).

Ďalším nebezpečenstvom je nebezpečenstvo stať sa "kontrolórmi" Božej milosti. Veľa krát sa vedúci (mne sa páči viac označenie "služobníci") nejakej skupiny alebo komunity stávajú, možno nechtiac, správcami milosti, rozhodujúc, kto môže dostať modlitbu vyliatia alebo krstu v Duchu a kto nemôže. Ak to niektorí takto robíte, prosím, aby ste to viac nerobili. Nerobte to! Vy ste rozdávatelia Božej milosti, nie kontrolóri! Nerobte zo seba colnicu Ducha Svätého!

V Dokumentoch z Malines máte návod, spoľahlivú cestu, aby ste nezablúdili. Prvým dokumentom je Teologické a pastorálne nasmerovanie. Druhým je Charizmatická Obnova a ekumenizmus, ktorý napísal kardinál Suenens, veľký protagonista II. vatikánskeho koncilu. Tretím je: Charizmatická obnova a služba človeku, ktorý napísal kardinál Suenens a biskup Helder Camara.

Toto je vaša trasa: evanjelizácia, duchovný ekumenizmus, starosť o duchobných a núdznych a prijatie vydedených. A toto všetko na základe adorácie! Základom obnovy je adorovať Boha!

Žiadali ma, aby som povedal Obnove, čo od nej očakáva pápež.

Prvou vecou je obrátenie k Ježišovej láske, ktorá mení život a robí z kresťana svedka Božej lásky. Cirkev očakáva toto svedectvo kresťanského života a Duch Svätý nám pomáha žiť dôslednosť Evanjelia pre našu svätosť.

Očakávam od vás, že sa podelíte so všetkými v Cirkvi s milosťou krstu v Duchu Svätom (výraz, ktorý čítame v Skutkoch apoštolov).

Očakávam od vás evanjelizáciu Božím Slovom, ktoré ohlasuje, že Ježiš je živý a miluje všetkých ľudí.

Že budete svedčiť o duchovnom ekumenizme so všetkými tými bratmi a sestrami z iných cirkví a kresťanských komunít, ktoré veria v Ježiša ako Pána a Spasiteľa.

Že zostanete spojení v láske, ktorú Pán Ježiš žiada od nás, v láske k všetkým ľuďôm, a v modlitbe k Duchu Svätému, aby sme prišli k tejto jednote, nevyhnutnej pre evanjelizáciu v Ježišovom mene. Pamätajte, že "Charizmatická obnova je zo svojej vlastnej povahy ekumenická... Katolícka Obnova sa teší z toho, čo Duch Svätý uskutočňuje v iných cirkvách" (1 Malines 5, 3).

Priblížte sa k chudobným a núdznym, aby ste sa dotkli v ich tele Ježišovho zraneného tela. Priblížte sa, prosím!

Hľadajte jednotu v Obnove, pretože jednota prichádza z Ducha Svätého a rodí sa z jednoty v Trojici. Rozdelenie prichádza od koho? Od diabla! Rozdelenie prichádza od diabla. Utekajte pred vnútornými  konfliktmi, prosím! Medzi vami nech nie sú!

Chcem sa poďakovať ICCRS a Catholic Fraternity, dvom organizmom pápežského práva Pápežskej rady pre laikov v službe svetovej Obnovy, ktorí sú zaangažovaní do príprav svetového stretnutia pre kňazov a biskupov, ktoré sa bude konať v júni budúceho roka. Viem, že sa rozhodli spojiť úrady a pracovať spolu ako znamenie jednoty a aby využili čo najlepšie zdroje. Veľmi sa tomu teším. Chcem sa im poďakovať, pretože už organizujú jubileum roku 2017.

Bratia a sestry, pamätajte: adorujte Boha Pána: toto je základ! Adorovať Boha. Hľadajte svätosť v novom živote Ducha Svätého. Buďte rozdávateľmi Božej milosti. Vyhýbajte sa nebezpečenstvu prílišného organizovania.

Vyjdite na cesty, aby ste evanjelizovali, ohlasujúc Evanjelium. Pamätajte, že Cirkev sa zrodila "vo vychádzaní", v to turíčne ráno. Priblížte sa k chudobným a dotknite sa v ich tele zraneného Ježišovho tela. Nechajte sa viesť Duchom Svätým, slobodne. A prosím, nezavrite Ducha Svätého do klietky! V slobode!

Snažte sa o jednotu Obnovy, jednotu, ktorá vychádza z Trojice!

A očakávam vás všetkých charizmatikov sveta, aby ste slávili spolu s pápežom vaše veľké Jubileum na Turíce 2017 na námestí svätého Petra! Vďaka!