Prečo vKontexte


  Informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v "mediálnom podaní". Toto podanie je vo veľkej miere závislé od schopnosti novinára vnímať "pravú povahu Cirkvi a jej cesty na tomto svete, s jej čnosťami i s jej hriechami" a spoznať "duchovné motivácie, ktoré ju vedú a ktoré sú najautentickejšími motiváciami, aby sme jej mohli porozumieť" (príhovor pápeža Františka novinárom po jeho zvolení). Často sa stáva, že informácie o dianí v Cirkvi k nám prichádzajú kusé, oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Tento blog je miestom úsilia o hľadanie hlbších súvislostí týchto "mediálne podaných" informácií o dianí v Cirkvi.

  Toto úsilie nechce byť nejakým cirkevným "ťažením" proti médiám, chce skôr poukázať na to, nakoľko si práca novinára "vyžaduje štúdium, citlivosť, skúsenosť, ako mnohé iné profesie, ale prináša so sebou aj zvláštnu pozornosť smerom k pravde, k dobru a kráse" (pápež František, tamže). Tento blog je hlasom zvnútra Cirkvi, ktorý ponúka impulzy k odhaľovaniu hlbšieho kontextu a súvislostí v súlade s pravou povahou Cirkvi. Môže byť užitočný pre čitateľov mediálnych správ i pre úprimných novinárov rešpektujúcich pravdu, dobro a krásu. Sám pápež František vyzýva k takejto interpretácii jeho vlastných slov v kontexte, ako to urobil aj v rozhovore s novinármi na palube lietadla počas jeho cesty z USA: "V interpretácii príhovoru, prípadne nejakého textu, je kľúčovou hermeneutika v celkovom kontexte, nie v izolovanom kontexte."

  Sugescia mediálneho podania informácií o dianí v Cirkvi vytvára neraz určitú zjednodušenú a redukovanú názorovú klímu, ktorá je v pravom zmysle "virtuálnou realitou". Pápež Benedikt XVI. v jednom zo svojich posledných príhovorov upozornil na túto "virtualitu" v súvislosti s II. vatikánskym koncilom. Hovoril, že "bol Koncil Otcov – pravý Koncil, ale bol aj koncil médií. Bol to akoby samostatný koncil, a svet postrehol koncil prostredníctvom tohto, prostredníctvom médií. Teda Koncil, ktorý bezprostredne zaúčinkoval na ľud, bol koncil médií, nie koncil Otcov. A kým Koncil Otcov sa uskutočňoval v rámci viery, bol to koncil viery, ktorý sa snaží porozumieť sebe samému a snaží sa porozumieť Božím znameniam v tej danej chvíli, ktorý sa snaží odpovedať na Božiu výzvu a objaviť Božie Slovo, slovo pre dnešok a zajtrajšok, Koncil novinárov sa nerealizoval, prirodzene, vo vnútri viery, ale v rámci kategórií dnešných médií, teda mimo viery, s inou hermeneutikou. Bola to politická hermeneutika: médiá vnímali Koncil ako politický zápas, zápas moci medzi rozličnými prúdmi v Cirkvi. Bolo jasné, že médiá sa postavili na tú stranu, ktorá sa im zdala byť priliehavejšou pre ich svet."

Pozývame k objavovaniu takého "interpretačného horizontu" (pápež František), takej "hermeneutiky" (pápež Benedikt XVI.), ktoré zodpovedajú vlastnej povahe Cirkvi a kategóriám viery.

Juraj Vittek

(foto: www.aucegypt.edu)