sobota 7. decembra 2013

Vyhlásenie 99. plenárneho zasadania Argentínskej biskupskej konferencie (20. apríla 2010)


Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle.

1. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy (porov. 1Tim 2, 4). Preto vytvoril s človekom dialóg spásy, ktorý vyvrcholil v stretnutí s Ježišom Kristom, naším Pánom a spoločníkom na ceste. Cirkev je povolaná rozšíriť tento dialóg na ľudské spolužitie. Na to, aby bol dialóg plodný, je potrebné, aby bol jasný, láskavý, jednoduchý a dôverný. Toto všetko predpokladá úctu k osobe, ktorá žije, cíti a myslí inak. Všetci sme povolaní k Božej láske. Jasnosť dialógu vyžaduje rozlišovanie, aby sme mohli rozpoznať pravdu, o ktorej my pastieri nemôžme mlčať. Toto nepredpokladá žiadne pohŕdanie alebo diskrimináciu.

2. Ľudské bytie bolo stvorené na Boží obraz. Tento obraz sa odzrkadľuje nielen v jednotlivej osobe, ale sa premieta aj do komplementarity a reciprocity medzi mužom a ženou, v rovnakej dôstojnosti a v nerozlučnej jednote oboch, ktorá sa vždy nazývala manželstvom. Manželstvo je formou života, v ktorej sa realizuje jedinečné spoločenstvo osôb a ktorá ponúka plne ľudský zmysel uskutočňovaniu sexuálnej funkcie. K samotnej prirodzenosti manželstva patria spomínané vlastnosti odlíšenia, komplementarity a reciprocity pohlaví, a obdivuhodné bohatstvo jeho plodnosti. Manželstvo je darom stvorenia. Nejestvuje nalogická skutočnosť, ktorá by sa jej mohla rovnať. Nejde o akýkoľvek zväzok medzi osobami. Má vlastné a neodcudziteľné charakteristiky, ktoré robia z manželstva základ rodiny a spoločnosti. Tak to bolo uznávané vo veľkých svetových kultúrach. Tak to uznávali medzinárodné zmluvy zhromaždené v Ústave (porov. čl. 75, 22). Tak to chápal vždy náš ľud. 

3. Verejnej autorite prináleží úloha chrániť zákonmi manželstvo medzi mužom a ženou, aby mu zabezpečila a napomáhala jeho nenahraditeľnú funkciu a prispela tak k spoločnému dobru spoločnosti. Keby sa umožnilo legálne schválenie zväzku medzi osobami rovnakého pohlavia alebo by sa mu priznala analogická právna rovina ako manželstvu a rodine, štát by konal mylne a vstúpil by do protirečenia so svojimi vlastnými povinnosťami tým, že by zmenil princípy prirodzeného zákona a verejného poriadku argentínskej spoločnosti. 

4. Zväzok medzi osobami rovnakého pohlavia nemá biologické a antropologické prvky vlastné manželstvu a rodine. Nie je v ňom prítomný manželský rozmer a otvorenosť k prenášaniu života. Naopak manželstvo a rodina, ktorá sa  na ňom zakladá, je rodinným krbom nových ľudských generácií. Od počatia deti majú neodňateľné právo rozvíjať sa v lone ich matiek, narodiť sa a rásť v prirodzenom prostredí manželstva. V rodinnom živote a vo vzťahu s jeho otcom a matkou, deti objavujú svoju vlastnú identitu a dosahujú svoju osobnú autonómiu.
5. Konštatovanie skutočnej odlišnosti neznamená diskrimináciu. Prirodzenosť nediskriminuje, keď nás robí mužom alebo ženou. Náš Občiansky zákonník nediskriminuje požiadavkou, aby manželstvo bolo uzatvárané mužom a ženou. Iba uznáva prirodzenú skutočnosť. Právne situácie vzájomných záujmov medzi osobami rovnakého pohlavia sa môžu dostatočne zakotviť všeobecným právom. V dôsledku toho by bolo nespravodlivou diskrimináciou proti manželstvu a rodine priznávať súkromnému faktu zväzku medzi osobami rovnakého pohlavia štatút verejného práva.

6. Apelujeme na svedomie našich zákonodarcov, aby v rozhodovaní o otázke tak vážnej brali do úvahy tieto základné pravdy, pre dobro vlasti a jej budúcich generácií.

7. V tejto veľkonočnej atmosfére na začiatku šesťročia 2010-2016 dvojstoročnice našej vlasti povzbudzujeme našich veriacich, aby sa intenzívne modlili k Bohu, nášmu Pánovi, aby osvietil našich vládnych predstaviteľov a zvlášť našich zákonodarcov. Prosíme ich zároveň, aby sa neváhali vyjadriť v prospech obrany a podpory veľkých hodnôt, ktoré kovali náš národ a ktoré predstavujú nádej našej vlasti. 99. plenárne zasadanie Argentínskej biskupskej konferencie

Pilar, Večeradlo, 20. apríl 2010


Zdroj: AICA.org (Argentínska katolícka informačná služba)
Preklad zo španielskeho originálu: Juraj Vittek